هلیشات و فیلم برداری

برداشت هوایی پروژه suspended garden نیاوران