هلیشات و فیلم برداری

تصویربرداری هوایی از باغ های گیاه گاردو